לינק לאתר משרד הקליטה בנושא רפורמת המסים:

http://www.moia.gov.il/Moia_he/TaxReform/Introducinginnovativereforms.htm

 לינק לאתר רשות המסים:

http://ozar.mof.gov.il/taxes/olim2008.htm

 

סידרת מאמרים בתחום רפורמת המסים

 

מס הכנסה ותושב חוזר - כללי

חדשות ... חדשות... חדשות...

 הודעה לעולה חדש או תושב חוזר על בחירה בשנת הסתגלות

 

במסגרת תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה, שפורסם בחודש ספטמבר 2009, נקבעו מספר הקלות במס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק (להלן: "יחיד מוטב") ביניהן, מתן אפשרות לבחור את השנה הראשונה להגעה ארצה כ"שנת הסתגלות".

 בהתאם לתיקון לחוק, תושב חוזר ותיק הוא מי ששהה מחוץ לישראל תקופה של 10 שנים לפני ששב ארצה. בהוראת שעה נקבע כי מי שישוב ארצה עד תום שנת 2009 יחשב תושב חוזר ותיק גם אם שהה מחוץ לישראל תקופה של 5 שנים רצופות (במקום 10).

 שנת הסתגלות מעניקה ליחיד מוטב את האפשרות לבחור כי בשנה הראשונה לחזרתו או עלייתו ארצה לא יראו בו תושב ישראל לצרכי מס הכנסה.

 מטרת הוראה זו להקל את קליטתם בארץ של הבוחרים לעלות או לשוב אליה ולאפשר להם להתאקלם ולבסס את מרכז חייהם בישראל.

 רשות המיסים פרסמה את הטופס הרשמי באמצעותו יכול יחיד מוטב להודיע על בחירתו בשנת ההסתגלות.

 

את הטופס כאמור יש לשלוח למשרד הקליטה בהתאם לפרטים המפורטים בו.

הוראות החוק, הטופס ודברי ההסבר מצויים באתר רשות המיסים:

www.mof.gov.il/taxes

 

 

אילו הקלות במס הכנסה מגיעות לתושב חוזר? 

עם כניסת הרפורמה ב- 01.01.2003 תושבי ישראל חייבים במס על בסיס פרסונלי. המשמעות היא שהכנסות פסיביות מחו"ל שהיו פטורות בעבר בישראל יחויבו מעתה במס. יחד עם זאת, מעודדת הרפורמה את העלייה והחזרה לישראל על ידי הרחבת הפטור הקיים ממס רווח הון והענקת פטור על הכנסות פסיביות מחו"ל לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים.

 

מיהו תושב חוזר?   תושב חוזר מוגדר בחוק  כמי שהיה תושב ישראל, הפסיק להיות תושב ישראל למשך 3 שנים לפחות,  ואז חזר להיות תושב ישראל.

 

מיהו תושב ישראל?  לפי החוק תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל. לשם בירור מרכז החיים יובאו בחשבון מכלול הקשרים המשפחתיים הכלכליים והחברתיים ובין השאר: מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלו ושל משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים שונים.

בכל מקרה יחיד יחשב תושב ישראל אם שהה בישראל 183 יום ויותר בשנה. או אם בשלוש שנים רצופות שהה 425 יום במצטבר , ובשנה השלישית לפחות 30 יום.

 

 
מיהו תושב ישראל בכל מקרה?  לפי תקנות חדשות , גם מי שלא נכנס להגדרה בסעיפים הקודמים, ייחשב תושב :   שליח או עובד של מדינת ישראל אם החל לעבוד כשהיה תושב ישראל.   עובד של רשות מקומית/סוכנות יהודית/קקל/קרן יסוד/חברה ממשלתית – בחמש השנים הראשונות לעבודתו בחו"ל אצלם, ואם החל עבודתו בתק' שהיה תושב ישראל, קרי, נשלח מהארץ לחו"ל .

 

 
איזה פטור ממס מוענק לתושב חוזר?תושב חוזר יהיה פטור ממס במשך 5 שנים על הכנסות מריבית, מדיבידנד, מקצבה, מתמלוגים  או מדמי שכירות , ומקורן בנכסים מחוץ לישראל שהיו ברשותו עוד  לפני שחזר ארצה.
 
ש: מה לגבי עסק בחו"ל שממשיך לעבוד אחרי שחזרתי ארצה ?
ת: יחיד פטור ממס על עסק למשך 4 שנים, התנאי הוא שהעסק נוהל 5 שנים לפחות טרם חזרתו ארצה של היחיד. (ראה הצעת חוק להרחבת הפטור ל- 10 שנים בסוף המאמר).
 
 
מה קורה עם הכנסות שכר דירה בחו"ל לאחר חמש שנים?  לאחר  חמש שנים  מצבו של התושב החוזר זהה למצבו של כל אזרח בישראל. היחיד יכול לבחור   בין שני מסלולים : מסלול א' – תשלום מס של 15 אחוז ללא ניכוי הוצאות, למעט הוצאות פחת. מסלול  ב'- במסלול זה מותר לנכות הוצאות שהוצאו לצורך השכירות לרבות פחת, ולשלם מס לפי מדרגות המס אליהן מגיע היחיד  באותה שנה.

 

 
על אילו הכנסות מריבית פטור התושב החוזר למשך 5 שנים?  קיים  צו מס הכנסה  שמבהיר את התנאים לפטור ממס על ריבית : הפיקדון נוצר בתקופת  שהותו בחו"ל, והפיקדון נמצא  בחו"ל.  יחד עם זאת, על מנת שלא יווצר מצב בו לתושב חוזר יש תמריץ  להשאיר כספו מחוץ לישראל , הוחלט לפטור כל פיקדון מט"ח הנמצא בישראל בתנאים הבאים: פיקדון במט"ח בבנק, הפיקדון כולל כסף שנצבר בתקופת  שהותו בחו"ל ולא ממכירת נכסים בישראל, לא חלפו 5 שנים מחזרתו ארצה, ההפקדה בבנק בתוך  90 יום מחזרתו ארצה, ההכנסה מריבית אינה פרי עיסוקו , הוצהר בפני הבנק תוך 14 יום כי זהו פיקדון  פטור ממס, הפיקדון לא משמש בטוחה להלוואה של הבנק לתושב החוזר או קרובו.

 

 
הכנסה מפנסיה   הקלה נוספת שנקבעה במסגרת הרפורמה, היינה הגבלת סכום המס הניתן לחייב בישראל על הכנסה מפנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל עד לגובה שהיה חל עליה בחו"ל.

 

 
מה עם רווחי הון ממכירת נכסים?  תושב חוזר יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל שנרכש טרם חזרתו ארצה,  ונמכר תוך 10 שנים מחזרתו ארצה.  אם נמכר הנכס  לאחר 10 שנים, יחושב פטור יחסי  על חלק מרווח ההון.

בהתייחס לעולים חדשים הפטור יחול רק לגבי נכס שנרכש על ידי העולה החדש בחו"ל לפני היותו תושב ישראל. ואילו תושב חוזר הפטור יחול רק אם שהה דרך קבע בחו"ל במשך לפחות שלוש שנים רצופות לאחר שחדל להיות תושב ישראל והנכס נרכש מחוץ לישראל וכי אותו נכס אינו מהווה זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל.

אי לכך בתכנון מס נכון, אפשר יהיה ליהנות מכפל פטור ממס על רווח הון: בישראל מכוח הפקודה ובמדינות החוץ שבה נמצא הנכס, מכוח אמנת המס הרלוונטית (שבין מדינה זו לבין ישראל).

 

 

רפורמת המסים והשפעתה על תושב חוזר
 
אושרו סופית ההקלות החדשות במס הכנסה
לעולים חדשים ותושבים חוזרים

ספטמבר, 2008, כתב: ישי עציון, רו"ח

 

בחודש ספטמבר 2008, ולכבוד שנת ה- 60 למדינת ישראל, אישרה הכנסת שורת הקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, במטרה לעודד הגירה לישראל. הקלות המס החדשות רלוונטיות רק לאוכלוסיה הבאה:

1.       עולים חדשים.

2.       תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל 10שנים לפחות מהמועד שעזב (תושב חוזר "ותיק").

3.       בשנים 2007, 2008 ו- 2009 בלבד - גם תושב חוזר ששהה מחוץ לישראל 5 שנים לפחות, במידה והוא נחשב "תושב חוץ" ביום 1 בינואר 2007.

בכל מקרה ההטבות אינן חלות לגבי פעילות ישראלית או השקעות בנכסים ישראלים אלא רק על הכנסות "שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל".

 

להלן תמצית הדין הקודם והקלות המס החדשות לסוגי אוכלוסיה הנ"ל:

1.       עד כה החוק פטר ממס בישראל במשך 5 שנים, הכנסות "פסיביות" (ריבית, דיבידנד, שכר דירה, קצבה, דמי שכירות) לעולים חדשים ותושבים חוזרים. עתה נקבע כי לאוכלוסייה שציינתי לעיל יאריכו את תקופת הפטור ממס ל- 10 שנים, וגם על נכסים חדשים שירכשו בחו"ל (למשל ניירות ערך סחירים חדשים בחשבון בנק בחו"ל). תושבים חוזרים "רגילים", ימשיכו להסתפק רק ב- 5 שנות פטור ממס בישראל, ורק על נכסים שרכשו לפני חזרתם לישראל. הטבה מסוימת כן ניתנה כאן לתושב חוזר "רגיל": הפטור ממס על שיחלוף ניירות ערך סחירים בלבד, ישמר כל עוד ניירות הערך החדשים הם באותו חשבון במוסד בנקאי.

2.       עד כה החוק פטר ממס עולה חדש בלבד במשך 4 שנים, את הכנסותיו מעסק שהתקיים 5 שנים לפחות לפני הגעתו לישראל. עתה נקבע כי כל האוכלוסייה הנ"ל תזכה לפטור ממס, תוך הארכת תקופת הפטור ל- 10 שנים, ואף יחילו את הפטור גם על משכורות ועסקים בחו"ל. כלומר, משפחה מהאוכלוסייה הרלוונטית הנ"ל יכולה לחזור להתגורר בישראל וליהנות מפטור ממס על משכורות שימשיכו לקבל מחו"ל.
יחד עם זאת חשוב להדגיש שוב כי הפטור ממס יחול רק לגבי הכנסה שהופקה בחו"ל, ולא בישראל.

3.       חברות הרשומות בחו"ל, ואשר "נשלטות ומנוהלות" מישראל, נחשבות גם הן כ"תושב ישראל" וחייבות על כן בדיווח בישראל ובהשלמת המס בהתאם. עתה נקבע כי חברות בשליטת סוגי האוכלוסייה הנ"ל לא תהיינה חייבות בדיווח בישראל, כל עוד התושב החוזר, או העולה החדש, נהנים מהפטורים הנ"ל ממיסים בישראל, ובכפוף לכך שהכנסות החברה בחו"ל אינן מופקות בישראל. כך ניתן יהיה לפעול בפטור ממס בישראל, באמצעות חברה בחו"ל שהוקמה עוד בתקופת "תושבות החוץ".

4.       עד כה נקבעה חובת דיווח בדו"ח המס השנתי, לעולה חדש ולתושב חוזר על הכנסותיהם בחו"ל, גם אם ההכנסות הללו פטורות ממס. עתה נקבע לאוכלוסייה הנ"ל פטור מלא מדיווח על ההכנסות בחו"ל הפטורות ממס בישראל, ללא סייגים. כלומר, לא תהיה קיימת סיבה לרתיעה פסיכולוגית, ולא לחובה ביורוקרטית לאיסוף מסמכים על ההכנסות בחו"ל שבמילא פטורות ממס בישראל.

5.       בתיקון החדש נקבע לאוכלוסייה הנ"ל "תקופת הסתגלות" בת שנה אחת ממועד הגעתו ארצה של היחיד, אשר בה לבקשתו לא יחשב "תושב ישראל" לצורכי מס הכנסה. לאחר מכן הוא יוכל לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום תושבותו לצורכי מס, החלטה הכרוכה פעמים רבות בשיקולים כלכליים מהותיים.

ההטבות הללו בהחלט עשויות להיות אטרקטיביות לרבים מהתושבים החוזרים ולעולים חדשים. יתרה מכך, התיקון המוצע פותח פתח לתכנוני מס מעניינים אשר יעצימו את האפשרויות הגלומות בהן.

מאידך יש לזכור כי לעיתים קרובות בפרקטיקה מתברר כי חקיקה מיטיבה בכנסת - תיבחן בקשיחות במס הכנסה. המלצתי היא לקבל יעוץ מס מראש לגבי הנסיבות הספציפיות של כל מקרה, על מנת לנצל היטב את יתרונות המס והביטוח הלאומי ולהימנע ממלכודות כואבות.

 

ישי עציון, רו"ח ishay@etsion.com

יעוץ מיסים ישראלים בחו"ל, יחידים וחברות, תכנוני מס, מיסוי היי-טק, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס שבח ומס ערך מוסף.

 
 
 כמה טוב שבאת הביתה
נכתב על ידי  דר' אברהם אלתר  
 
הרפורמה במס מעודדת את העלייה והחזרה לישראל, על ידי הרחבת הפטור הקיים ממס רווח הון והענקת פטורים על הכנסות פירותיות (הכנסות מריבית, דיבידנד, תמלוגים, קצבה או דמי שכירות) מחו"ל לגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים. פטורים אלה חלים על יחידים בלבד, בעוד שחברות שיהגרו לישראל - על ידי העברת הניהול והשליטה לישראל - אינן זכאיות ליהנות מכך.
פטור ממס על רווחי הון
עד הרפורמה, רווחי הון שנוצרו ממכירת נכסים בחו"ל על ידי עולים חדשים ותושבים חוזרים, היו פטורים ממס עד שבע שנים, מיום שהפכו לתושבי ישראל. מינואר 2003, רווחים אלו יהיו פטורים ממס למשך עשר שנים מיום המעבר לישראל. הפטור הורחב על ידי תיקון סעיף 97(ב) לפקודה, אשר הוחל במפורש גם על תושבים חוזרים. בשונה מבעבר, לפי הרפורמה גם מכירת הנכסים לאחר עשר שנים לא תגרום להטלת מס רטרואקטיבי על רווחי ההון מהם. המס יוטל רק באופן יחסי, על הרווח שיווצר לאחר תום עשר השנים.
לגבי עולים חדשים, הפטור יחול רק לגבי נכס שנרכש על ידי העולה בחו"ל לפני היותו תושב ישראל. תושב חוזר ייהנה מפטור ממס רק אם שהה דרך קבע בחו"ל, במשך לפחות שלוש שנים רצופות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. לגביו הפטור מותנה בשני תנאים: האחד, כי רכש את הנכס מחוץ לישראל בתקופה ששהה מחוץ לישראל, לאחר שחדל להיות תושב ישראל; השני, כי אותו נכס, לרבות זכות בחברה תושבת חוץ, אינו מהווה זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל.
בתכנון מס נכון, ניתן יהיה ליהנות מכפל פטור ממס על רווח ההון: בישראל - מכוח סעיף 97(ב) לפקודה; ובמדינת החוץ שבה נמצא הנכס - מכוח אמנת המס הרלוונטית (שבין מדינה זו לבין ישראל). כך למשל, יתכן כי מכירת נכס כגון מניות בחברה תושבת מדינת חוץ, תהיה פטורה ממס גם במדינה זו וגם בישראל
.
פטור ממס על הכנסות פסיביות מחו"ל
בשונה מבעבר, החל מינואר 2003 חייבים תושבי ישראל במס בישראל על הכנסות פסיביות מחו"ל (כגון הפרשי הצמדה וריבית על פיקדונות, דיבידנדים, דמי שכירות, תמלוגים וכדומה). עולה חדש או תושב חוזר ייהנה, לעומת זאת, מפטור ממס על הכנסות מסוג זה על פי סעיף 14 לפקודה. פטור זה יחול במשך חמש שנים מיום שהפך היחיד לתושב ישראל.
הפטור יחול בתנאי שההכנסות נבעו מנכסים שנרכשו בחו"ל על ידי עולה חדש לפני שנעשה תושב ישראל. לגבי תושב חוזר, מותנה הפטור בשניים: ראשית, בשהייה בחו"ל, דרך קבע, במשך לפחות שלוש שנים לפני החזרה לישראל; שנית, בתנאי שמדובר בנכסים שנרכשו בחו"ל לאחר שחדל להיות תושב ישראל. בנוסף לכך, עולים חדשים פטורים ממס בישראל למשך עשרים שנה, גם על ריבית מפיקדונות מט"ח במוסד בנקאי שהופקדו בהם סכומי כסף שהיו להם לפני שהפכו לתושבי ישראל
.
הקלה נוספת נקבעה במסגרת סעיף 9ג לפקודה, אשר הוסף בעקבות הרפורמה. סעיף זה מגביל את סכום המס שניתן להטיל בישראל על פנסיה המתקבלת בגין עבודה שבוצעה בעבר מחוץ לישראל, עד לגובה המס שהיה חל עליה בחו"ל. בנוסף להקלות אלה, עולה חדש זכאי במשך ארבע שנים לפטור ממס בישראל, גם על הכנסות מעסק בחו"ל שהוקם חמש שנים לפחות לפני עלייתו לישראל.
המלצות לשבים ולעולים
רכישת נכסים. היות ותחולת הפטור היא רק לגבי רווחים מנכסים בחו"ל, כדאי לעולה החדש ולתושב חוזר להשקיע ברכישת נכסים דווקא בחו"ל. את ההשקעות יש לבצע קודם לעלייה או לחזרה לישראל, שאם לא כן, לא יחול הפטור. התשואה מנכסים אלו תהיה פטורה ממס בישראל למשך עשר שנים מיום העלייה או החזרה לישראל. לפני תום חמש שנים מיום החזרה לישראל, כדאי למשוך מקסימום הכנסות שוטפות מראש, וליהנות מפטור ממס עליהם. כדאי, לדוגמה, למשוך דיבידנד מראש משערוך נכסים, לקבל דמי שכירות למספר שנים מראש וכדומה. לעומת זאת, לגבי רווח ההון אין צורך למהר ולמכור את הנכס בטרם סיום תקופת הפטור. פטור זה חל במשך עשר השנים באופן ליניארי. משמע, רק הרווח היחסי שנצמח עבור תקופה זו יחויב במס.
אם לא מדובר במקרקעין או במניות ב"חברת מקרקעין", הרווח יהיה פטור ממס גם במדינה שבה נמצא הנכס על פי רוב אמנות המס של ישראל. כמו כן, על ההכנסות הפסיביות מריבית ומדיבידנד יחול בחו"ל שיעור מס מופחת שנע בין 0% ל-25%, הכל בהתאם לאמנה הרלוונטית. את דמי
השכירות, לעומת זאת, ניתן יהיה לחייב במס במדינה שבה נמצאים המקרקעין ללא הגבלת שיעור.
לגבי תושב חוזר, חשוב לוודא שאין לנכס בחו"ל כל קשר ישיר או עקיף לנכס המצוי בישראל. לדוגמה, על מכירת מניות בחברה תושבת חוץ שחלק או כל נכסיה, מורכבים מנדל"ן הנמצא בישראל ו/או ממניות בחברות תושבות ישראל, לא יחול הפטור. רק הרווח שנצמח לגבי מניות שאין להן זיקה לישראל יהיה פטור ממס בישראל. עולה חדש, לעומת זאת, יהיה פטור על כל הרווח, אפילו אם נבע ממכירת נכס בחו"ל המהווה זכות בעקיפין לנכס בישראל.
אופציות. לתושב חוץ או תושב חוזר המחזיק באופציות ומתעתד לעלות או לחזור לישראל, ייטב לשקול לממש את האופציות טרם הפיכתו לתושב ישראל. בדרך זו, לכשיהפוך לתושב ישראל, יהיה בידיו נכס בחו"ל שהגיע לידיו טרם הפך לתושב ישראל. כך, סכום עליית הערך מיום רכישת המניה ועד ליום תום עשר השנים מיום הפיכתו לתושב ישראל, יהא פטור ממס רווח הון בישראל, אף אם
המניה תימכר במועד מאוחר יותר. אם, לעומת זאת, יממש האופציות לאחר שהפך לתושב ישראל, יפסיד את הפטור ממס.
שלילת פטור בארה"ב. רווח הון ממכירת מניות של חברה תושבת מדינה הקשורה באמנת מס עם ישראל פטור, דרך כלל, ממס גם במדינת המושב של החברה. אולם לא כך תמיד. קיימות אמנות שבנסיבות מסוימות שוללות את הפטור. כך, לדוגמה, על פי האמנה בין ישראל לארה"ב, אדם שהיה לתושב ישראל ומכר מניות בחברה תושבת ארה"ב לא יהיה פטור ממס בארה"ב מכוח האמנה, היה ושהה בארה"ב במשך לפחות 183 ימים בשנת המס בה בוצעה המכירה. על כן, ייטב לתושב ארה"ב שהפך לתושב ישראל, לא למכור את המניות באותה שנת מס אלא להמתין לפחות לשנת המס הבאה, שבמהלכה הוא לא שהה בארה"ב במשך תקופה כאמור. כך, הוא יהא זכאי הן לפטור ממס בישראל והן לפטור ממס בארה"ב, בכפוף להוראות האמנה (ובתנאי שאיננו אזרח ארה"ב).
יוצא כאמור כי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים כדאי יותר להשקיע דווקא בנכסים בחו"ל. השקעה בנכסים אלה תזכה אותם בפטור ממס על ההכנסות השוטפות ועל רווחי ההון במשך תקופות ההטבה, בעוד שהשקעה בנכסים בישראל תהא חייבת במס מלא. מצב זה עשוי להביא אפוא
לחוסר ניטרליות לרעת השקעה בישראל. לאור זאת, ראוי היה ליתן לדעתנו הקלות ופטורים דומים גם לגבי השקעות שמבצעים עולים חדשים ותושבים חוזרים ביחס לנכסים הנמצאים בישראל.
 

הגעת לביקור? לא בעיני מס הכנסה
לאלה שכבר שוהים בישראל ומעוניינים לעזוב, מומלץ לצאת מישראל לפני 30 בינואר של אותה השנה, ובכך לא ייחשבו לתושבי ישראל לצורכי מס כבר באותה השנה. עם זאת, במקרה שיהיו מעוניינים לחזור לביקור בישראל באותה השנה, הם עלולים להיחשף לתביעה מצד מס הכנסה, שלא יראה בהם תושבים זרים. כך, ישראלים לשעבר שעזבו את המדינה לפני שנה ויותר אך מגיעים לחופשות בישראל, עלולים להיחשב תושבי ישראל לצורכי מס, כאשר מספר ימי החופשה שלהם בישראל גבוה מ30-. יהיה עליהם להוכיח בפני רשויות המס בישראל כי ביתם הקבוע, מקום עבודתם ומרכז חייהם נמצאים בחו"ל ומטרת הגעתם לכאן היא ביקור בלבד. כאשר מדובר בישראלי לשעבר שהיגר למדינה בה יש אמנת מס (רוב מדינות המערב), הרי תוכרע התושבות לפי מבחני האמנה. באופן זה, ניתן יהיה לסתור את טענת מס ההכנסה בישראל.


 
?>  
חדשות
01/01/2019 - הטבות חדשות לתושבים חוזרים
הטבות חדשות לתושב
01/04/2020 - תושב חוזר - מועדון חברים
חדש ! מועדון חברים
01/04/2020 - הסוכנות הישראלית להטסת חיות
לפרטים לחץ כאן או ר×
01/04/2020 - ביטוח בריאות בישראל
למרכז לתושבים חוז
01/04/2020 - שפץ דירתך לקראת החזרה
משפץ את דירתך לקראת
01/04/2020 - אנו בפייסבוק
אנו בפייסבוק ואתם
01/04/2020 - כרטיסי טיסה בהנחה
כרטיסי טיסה בהנח×
מועדון חברים
SSD - בניית אתרים